Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą pod nazwą Stomatologia Cyfrowa

I. Postanowienia

Stomatologia Cyfrowa jest podmiotem leczniczym działającym na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) i przepisów wydanych na jej podstawie ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417 z późn. zm.);
 2. Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2008 r., Nr 136, poz. 857 z późn. zm.);
 3. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. Nr 252, poz. 1697).

Do wykonywania zadań przez Stomatologię Cyfrową ustala się wewnętrzną organizację, przedstawioną w dalszej części niniejszego Regulaminu.

II. Podmiot leczniczy

 1. Stomatologia Cyfrowa jest podmiotem leczniczym w rozumieniu art. 4 pkt 1 ustawy o działalności leczniczej.
 2. Adres siedziby podmiotu leczniczego: ul. Wojciechowskiego 9, 71-476 Szczecin, woj. zachodniopomorskie.

III. Cele i zadania podmiotu leczniczego

 1. Celem Stomatologii Cyfrowej jest udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie działań stomatologicznych służących przywróceniu i poprawie zdrowia oraz innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.
 2. Do zadań Stomatologii Cyfrowej w szczególności należą:
  1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu stomatologii, w ramach kompetencji lekarza stomatologa oraz higienistki stomatologicznej.
  2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu stomatologii zachowawczej z endodoncją, stomatologii dziecięcej, protetyki stomatologicznej, periodontologii, chirurgii stomatologicznej, implantologii oraz ortodoncji.
  3. Prowadzenie szeroko rozumianej działalności edukacyjnej i informacyjnej, a także profilaktycznej.
  4. Współpraca z innymi jednostkami służby zdrowia.

IV. Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego

W ramach jednostki organizacyjnej pn. „Stomatologia Cyfrowa” wyodrębnia się następujące komórki organizacyjne:

 1. Poradnia stomatologiczna,
 2. Poradnia periodontologiczna oraz chorób błon śluzowych przyzębia,
 3. Poradnia ortodontyczna,
 4. Poradnia protetyki stomatologicznej,
 5. Poradnia chirurgii stomatologicznej i implantologii,
 6. Poradnia fizjoterapii układu stomatognatycznego,
 7. Dział promocji zdrowia,
 8. Pracownia rentgenodiagnostyki stomatologicznej,
 9. Pracownia tomografii komputerowej CBCT.

V. Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych

Siedzibą i miejscem udzielania świadczeń zdrowotnych jest Szczecin (71-476), ul. Wojciechowskiego 9.

VI. Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w jednostkach i komórkach organizacyjnych podmiotu leczniczego

 1. Świadczenia zdrowotne udzielane są wyłącznie przez pracowników medycznych, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje do wykonywania świadczeń, potwierdzone dyplomami, certyfikatami i spełniających odpowiednie wymagania zdrowotne.
 2. Rejestracja pacjentów dokonywana jest na podstawie zgłoszenia:
  1. Osobistego lub za pośrednictwem osoby trzeciej w miejscu udzielania świadczeń;
  2. Elektronicznego pod adresem mailowym: rejestracja@stomatologia-cyfrowa.pl;
  3. Za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej stomatologia-cyfrowa.pl/kontakt;
  4. Telefonicznego pod numerem telefonu +48 796 88 99 88.
 3. Proces udzielania świadczeń zdrowotnych rozpoczyna się w Rejestracji.
 4. W Rejestracji pacjent zobowiązany jest wypełnić stosowne dokumenty, dotyczące danych oraz wywiadu zdrowotnego.
 5. W każdym przypadku, gdy istnieje potrzeba potwierdzenia tożsamości osoby, pacjent zobowiązany jest okazać dowód tożsamości.
 6. Pacjent może złożyć pisemne oświadczenie o upoważnieniu określonej osoby do wglądu w dokumentację medyczną za życia pacjenta i po jego śmierci (brak wypełnionej rubryki w karcie jest równoznaczny z nieupoważnieniem nikogo).
 7. Po zarejestrowaniu się do lekarza, pacjent w umówionym dniu i o określonej godzinie zgłasza się do przyjęcia we wskazanym gabinecie lekarskim.
 8. Na pierwszą wizytę pacjent zgłasza się 10 minut wcześniej, w celu założenia dokumentacji medycznej oraz zapoznania z regulaminem.
 9. W przypadku, gdy pacjent nie może przyjść na umówioną wizytę, jest zobowiązany ją wcześniej odwołać lub przełożyć na inny termin.
  1. Terminy wizyt powinny być odwoływane do 3 godzin przed planowaną wizytą tylko poprzez wysłanie SMS na nr tel. +48 796 88 99 88 lub poprzez wysłanie maila na adres: rejestracja@stomatologia-cyfrowa.pl
  2. Niestawienie się pacjenta na wizytę przy braku wcześniejszej (min. 3 godz. przed umówionym terminem wizyty) informacji o jej odwołaniu jest odnotowywane w dokumentacji pacjenta. Pacjent jest wówczas zobowiązany na poczet każdej kolejnej zarezerwowanej wizyty wpłacić kaucję w wysokości 200 zł. W przypadku niezgłoszenia się na zarezerwowaną wizytę i niepowiadomienia wcześniejszego o tym Gabinetu Stomatologia Cyfrowa, kaucja zostaje rozliczona jako opłata za dostępność lekarza i personelu, w przypadku stawienia się na wizytę lub odwołania z właściwym wyprzedzeniem (do 3 godz. przed planowanym rozpoczęciem wizyty), kaucja zostaje zwrócona.
  3. Za zgodą lekarza prowadzącego, pacjent, który chce anulować wizytę, może wskazać na termin swojej wizyty innego pacjenta, o ile czas wizyty wskazanej osoby będzie odpowiadał czasowi zarezerwowanej przez pacjenta wizyty. Jeśli wskazana osoba stawi się o określonym czasie i wizytę odbędzie, kaucja za rezerwację wizyty zostaje zwrócona pacjentowi, który pozostawił kaucję lub może zostać zatrzymana na poczet kolejnej zarezerwowanej przez niego wizyty.
 10. Spóźnienie pacjenta na umówioną wizytę powyżej 15 minut może skutkować odmówieniem udzielenia świadczenia stomatologicznego przez lekarza.
 11. Zgoda pacjenta na badanie i świadczenie medyczne:
  1. Zgodnie z Art. 17 i Art. 26 ustawy z dnia 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.08.52.417) zgoda na badanie lub świadczenie medyczne – niebędące zabiegiem operacyjnym lub niestwarzające podwyższonego ryzyka dla pacjenta – jest wyrażana w formie ustnej lub dorozumianej – konkludentnie (przez takie zachowanie pacjenta, które w sposób niebudzący wątpliwości wskazuje na wolę poddania się czynnościom proponowanym przez osobę wykonującą zawód medyczny).
  2. Forma pisemna zgody niezbędna jest w sytuacjach, gdy konieczny jest zabieg operacyjny lub zastosowanie metody leczenia albo diagnostyki stwarzającej podwyższone ryzyko dla pacjenta.
  3. Zgoda pisemna na udzielenie świadczenia musi być złożona przez pacjenta przed rozpoczęciem leczenia z zakresu endodoncji, protetyki, chirurgii, implantologii, periodontologii, ortodoncji a także przed zabiegiem wybielania zębów.
 12. W całym obiekcie podmiotu leczniczego obowiązuje bezwzględny nakaz noszenia maski ochronnej chirurgicznej lub FFP2, FFP3, szczelnie zakrywającej usta i nos. W przestrzeni obiektu maskę można zdjąć wyłącznie na polecenie personelu. Zaświadczenia o przeciwwskazaniach do noszenia maski nie są honorowane.
 13. Bezpośrednio po wejściu do obiektu obowiązuje nakaz umycia i dezynfekcji rąk z wykorzystaniem osprzętu udostępnionego w przedsionku budynku. 

VII. Organizacja i zadania poszczególnych komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego 

 1. Do głównych zadań organizacyjnych wszystkich komórek organizacyjnych należy:
  1. Realizacja zadań podmiotu i celu, dla którego został on utworzony, określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz niniejszym Regulaminie.
  2. Kompetentne i terminowe wywiązywanie się z przyjętych obowiązków.
  3. Dbałość o należyty wizerunek Stomatologii Cyfrowej.
  4. Zapewnienie sprawności funkcjonowania podmiotu.
  5. Przestrzeganie tajemnicy służbowej, kodeksów etyki zawodowej, Karty Praw Pacjenta.
  6. Wykonywanie innych czynności określonych w poszczególnych zarządzeniach lub poleceniach przełożonego.
 2. Do podstawowych zadań wszystkich komórek organizacyjnych Stomatologii Cyfrowej należą:
  1. Badanie i porady lekarskie,
  2. Działania diagnostyczne,
  3. Udzielanie pierwszej pomocy doraźnej,
  4. Profilaktyka stomatologiczna,
  5. Świadczenia z zakresu stomatologii zachowawczej,
  6. Świadczenia z zakresu protetyki stomatologicznej,
  7. Świadczenia z zakresu chirurgii stomatologicznej,
  8. Świadczenia z zakresu stomatologii dziecięcej,
  9. Świadczenia z zakresu periodontologii,
  10. Świadczenia z zakresu ortodoncji,
  11. Świadczenia z zakresu implantologii stomatologicznej,
  12. Prowadzenie dokumentacji medycznej.
 3. Szczegółowy zakres zadań, praw i obowiązków pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego regulują odrębne, wewnątrzzakładowe przepisy o treści ustalonej przez właściciela podmiotu.
 4. Stomatologia Cyfrowa powierza wyznaczonemu lekarzowi obowiązek nadzoru w zakresie prawidłowości i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych, koordynacji pracy personelu medycznego zatrudnionego przez podmiot leczniczy oraz nadzoru nad prawidłowością prowadzenia dokumentacji medycznej i przetwarzania danych w niej zawartych.

VIII. Warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych 

 1. Gabinet Stomatologia Cyfrowa w realizacji swoich zadań może współpracować z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, organizacjami społecznymi, fundacjami, stowarzyszeniami naukowymi i innymi instytucjami, których statutowym zadaniem jest działanie na rzecz zdrowia społeczeństwa. 
 2. W sytuacji, gdy podmiot leczniczy nie jest w stanie zapewnić niezbędnej kompleksowości w ramach udzielanego świadczenia, bądź wymagana jest konsultacja specjalistyczna, osoba udzielająca świadczeń udziela pacjentowi informacji o podmiotach wykonujących działalność leczniczą, które mogą udzielić świadczeń w zakresie wymaganym w danym przypadku. W uzasadnionych medycznie przypadkach lekarz wydaje skierowania na badania diagnostyczne, do poradni specjalistycznych lub do leczenia stacjonarnego.

IX. Postępowanie z dokumentacją medyczną 

 1. Stomatologia Cyfrowa prowadzi, przechowuje i udostępnia dokumentację medyczną na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, a także w ustawie z dnia o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta i Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.
 2. Podmiot leczniczy zapewnia ochronę danych zawartych w dokumentacji medycznej.
 3. Dokumentację, o której mowa powyżej udostępnia się w szczególności na wniosek:
  1. Pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego, bądź osoby upoważnionej przez pacjenta; po śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia.
  2. Podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych.
  3. Organu władzy publicznej, Narodowego Funduszu Zdrowia, organu samorządu zawodów medycznych oraz konsultantów krajowego i wojewódzkiego, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru.
  4. Ministra do spraw zdrowia, sądu, prokuratura, lekarza sądowego i rzecznika odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem.
  5. Zakładu ubezpieczeń, za zgodą pacjenta.
 4. Dokumentacja medyczna jest udostępniana:
  1. Do wglądu w siedzibie podmiotu leczniczego.
  2. Poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii.
  3. Poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.
 5. Wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej
  1. Dokumentacja medyczna udostępniana jest pacjentom lub osobom przez nich pisemnie upoważnionym do wglądu do dokumentacji medycznej za życia pacjenta lub po jego śmierci, zgodnie z warunkami określonymi w Ustawie z dnia 6.11.2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Pierwsza kopia udostępnianej dokumentacji pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu jest nieodpłatna. Przy kolejnym udostępnianiu tych samych dokumentów jest pobierana opłata.
  2. Za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej opłata nie wyższa niż 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
  3. Za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej pobierana jest opłata nie wyższa niż 0,00007 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Za sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych, pobierana jest opłata nie wyższa niż 0,0004 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
 6. Podmiot leczniczy nie wykonuje zapisu danych, o których mowa powyżej, na urządzeniach pamięci masowej (pendrive, dysk zewnętrzny itp.) pacjentów.

X. Organizacja procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie pobierania opłat

 1. Gabinet Stomatologia Cyfrowa nie ma podpisanej umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, a co za tym idzie wszelkie świadczenia są odpłatne. 
 2. Cennik świadczonych usług jest ogólnodostępny w siedzibie podmiotu oraz na stronie internetowej https://stomatologia-cyfrowa.pl/cennik
 3. Rozliczanie płatności za usługi w walutach obcych:
  1. Podmiot leczniczy nie wystawia faktur w walutach obcych.
  2. W przypadku zapłaty w walucie obcej waluta przeliczana jest według kursu NBP z dnia płatności.

XI. Warunki rękojmi

 1. W medycynie nie ma gwarancji, jest rękojmia.
 2. Zasady rękojmi Stomatologia Cyfrowa:
  1. Wypełnienia, leczenie kanałowe – 2 lata, (leczenie kanałowe z wypełnieniem kanału gorącą gutaperką pod mikroskopem – 5 lat).
  2. Protezy częściowe i całkowite – 0,5 roku.
  3. Stałe uzupełnienia protetyczne (mosty, korony, licówki) – 2 lata.
  4. Implanty (bez uzupełnienia protetycznego) – 5 lat.
 3. Warunkiem utrzymania rękojmi jest dokonanie płatnego badania kontrolnego min. co 6 miesięcy (lub częściej, według zaleceń lekarza)!
 4. Rękojmia nie obejmuje:
  1. Prac tymczasowych, np. koron tymczasowych, protez natychmiastowych osadzonych bezpośrednio po usunięciu zębów, a wymagających po pewnym czasie podścielenia.
  2. Prac, przy wykonaniu których pacjent został poinformowany o ograniczonej rękojmi lub jej braku.
  3. Leczenia kanałowego, które jest konsekwencją leczenia próchnicy głębokiej, sięgającej do miazgi zęba.
  4. Leczenia zębów żywych po oszlifowaniu pod korony lub mosty, w których zachodzi konieczność leczenia kanałowego.
  5. Uszkodzeń powstałych w wyniku nieszczęśliwych wypadków.
  6. Wykonanych procedur medycznych, które zakończyły się niepowodzeniem, a wynikają z niewłaściwej higieny jamy ustnej.
  7. Procedur medycznych objętych przyjętym planem leczenia, w których leczenie zostało przerwane lub nie było realizowane w wyznaczonych przez lekarza terminach.
  8. Leczenia w przypadku przeprowadzenia leczenia interwencyjnego, gdy stan zdrowia wymaga kompleksowego leczenia, które nie zostało podjęte przez pacjenta.
  9. Leczenia w przypadku, gdy pacjent samowolnie zmienia kolejność zaplanowanych przez lekarza procedur.
  10. Wykonanych procedur medycznych w przypadku, gdy pacjent nie przestrzega zaleceń lekarza dotyczących postępowania po wykonanej procedurze medycznej (np. z wykonanym uzupełnieniem, miejscem pozabiegowym).
  11. Leczenia w przypadku, gdy pacjent dokonuje samodzielnych korekt, przeróbek, napraw uzupełnienia protetycznego.
  12. Leczenia w przypadku przeprowadzania wizyt korygujących uzupełnienia wykonane w Stomatologia Cyfrowa w innym podmiocie / IPL.
  13. Nieprzestrzegania zalecanych wizyt kontrolnych (jeśli lekarz nie zaleci innego terminu, to pacjent powinien się zgłosić min. 1 × 6 miesięcy)
  14. Naturalnego zaniku kości i zmian w przyzębiu.
  15. Choroby przyzębia.
  16. Istniejącego schorzenia współistniejącego mającego niekorzystny wpływ na układ żujący (np. cukrzyca, padaczka, osteoporoza, stan po napromieniowaniu, terapii cytostatykami i innych).
  17. Leczenia w przypadku występowania bruksizmu.
 5. W przypadku kompleksowego leczenia, które wymaga udziału specjalistów spoza Stomatologią Cyfrową, pacjent zachowuje rękojmię na leczenie wykonane w Stomatologia Cyfrowa wyłącznie w przypadku wykonania leczenia wskazanego w skierowaniu i przez lekarza wskazanego w skierowaniu. Przeprowadzanie innych zabiegów niewskazanych w skierowaniu lub przez innych lekarzy, oznacza rezygnację z prawa pacjenta do rękojmi na cały zakres leczenia kompleksowego w Stomatologii Cyfrowej (wykonanego wcześniej lub tego, które będzie wykonane w ramach dalszej realizacji planu leczenia).

XII. Sposób kierowania jednostką i komórkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego 

 1. Gabinetami Stomatologia Cyfrowa kieruje kierownik placówki i reprezentuje ją na zewnątrz. Funkcję tę pełni dr n. med. Barbara Galińska.
 2. Kierownik samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące Gabinetu Stomatologia Cyfrowa oraz ponosi za nie odpowiedzialność. 
 3. Podczas nieobecności kierownika zastępuje go upoważniony przez niego pracownik.
 4. Do obowiązków i uprawnień kierownika należy: 
  1. Organizowanie i kierowanie pracą pracowników.
  2. Zapewnienie racjonalnego wykorzystania czasu pracy oraz sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny podległych pracowników.
  3. Podejmowanie decyzji w sprawach zatrudnienia, wynagrodzenia, premii, rozwiązywania umów cywilno-prawnych.
  4. Kontrolowanie przestrzegania przez pracowników i osoby udzielające świadczeń na podstawie umów innych niż umowa o pracę, przepisów BHP i przeciwpożarowych.
  5. Przyjmowanie skarg i zażaleń oraz prowadzenie korespondencji z nimi związanej.
  6. Wydawanie zarządzeń wewnętrznych regulujących bieżącą działalność Stomatologii Cyfrowej.
  7. Nadzór nad jakością udzielania świadczeń medycznych
  8. Zatwierdzanie harmonogramów pracy osób udzielających świadczeń medycznych.
  9. Działanie na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników.
  10. Nadzór nad utrzymaniem urządzeń, sprzętu, aparatury medycznej i zajmowanych pomieszczeń w należytym stanie technicznym z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
  11. Dbanie o udzielanie świadczeń medycznych wyłącznie przez personel o niezbędnych kwalifikacjach.

XIII. Prawa i obowiązki pacjenta 

 1. Pacjent ma prawo do:
  1. Poszanowania godności osobistej oraz uprzejmego traktowania przez personel placówki.
  2. Świadczenia usług zdrowotnych przez personel o odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z wymaganiami wiedzy medycznej.
  3. Uzyskania rzetelnej informacji o stanie zdrowia, wszystkich niezbędnych wyjaśnień, dotyczących postawionej diagnozy, a także zaproponowanego leczenia.
  4. Wyrażenia zgody na udzielanie określonych świadczeń zdrowotnych lub ich odmowy, po uzyskaniu informacji o proponowanych metodach diagnozy i leczenia.
  5. Natychmiastowego uzyskania świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia.
  6. Zgłaszania uwag, wniosków i skarg osobom udzielającym im świadczeń zdrowotnych jak i bezpośrednio kierować je do kierownika placówki – dr n. med. Barbary Galińskiej. 
   1. Skarga może być złożona ustnie lub pisemnie (przesłana na adres mailowy kontakt@stomatologia-cyfrowa.pl). 
   2. Na życzenie pacjenta lub w wyniku złożenia pisemnych uwag, wniosków i skarg udzielana jest odpowiedź na piśmie w terminie nieprzekraczającym 14 dni.
 2. Do obowiązków pacjenta należy:
  1. Przestrzeganie regulaminu organizacyjnego Stomatologii Cyfrowej
  2. Umycie i dezynfekcja rąk (z wykorzystaniem osprzętu udostępnionego w przedsionku budynku) jeszcze przed wejściem do poczekalni.
  3. Przestrzegania (na terenie całego budynku) bezwzględnego nakazu noszenia maski ochronnej chirurgicznej lub FFP2, FFP3, szczelnie zakrywającej usta i nos. 
   1. W przestrzeni obiektu maskę można zdjąć wyłącznie na polecenie personelu.
   2. Zaświadczenia o przeciwwskazaniach do noszenia maski nie są honorowane.
  4. Przestrzeganie zakazu palenia wyrobów tytoniowych, e-papierosów oraz spożywania alkoholu i środków odurzających na terenie podmiotu leczniczego.
  5. Przestrzeganie higieny osobistej.
  6. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz ppoż.
  7. Przestrzeganie zaleceń lekarza
  8. Anulowania wizyt z należytym wyprzedzeniem (min. 3 godz. przed planowaną wizytą)
  9. Dokonanie płatności po każdorazowo wykonanej wizycie.
 3. Pacjent nie ma prawa do nagrywania wizerunku i/lub głosu pracowników pracujących w Stomatologii Cyfrowej za pośrednictwem jakichkolwiek nośników, telefonów komórkowych, dyktafonów, tabletów i innych urządzeń komunikacyjnych.

XIV. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin organizacyjny ustala dr n. med. Barbara Galińska.
 2. W sprawach nieuregulowanych regulaminem organizacyjnym zastosowanie mają odrębne przepisy. 
 3. Podanie regulaminu do wiadomości pacjentów następuje poprzez udostępnienie go w rejestracji oraz na stronie internetowej https://stomatologia-cyfrowa.pl.
 4. Postanowienia regulaminu zostają podane do wiadomości wszystkich zatrudnionych w Stomatologii Cyfrowej. 
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.11.2021 roku.

Załącznik nr 1

Procedury postępowania w Stomatologii Cyfrowej podczas pandemii koronawirusa

Celem wdrażanych procedur jest zmniejszenie ryzyka dla pracowników placówki (usługodawcy) i pacjenta (usługobiorcy), ograniczenie liczby kontaktów na terenie placówki w danym przedziale czasowym w ramach zabezpieczenia przed możliwym zakażeniem oraz kompleksowe działanie przeciwepidemiczne dostosowane do etapu zaawansowania stanu epidemii. W trakcie świadczenia usług w Stomatologii Cyfrowej należy wykonać następujące procedury:

 1. Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom poprzez:
  1. Zachowanie fizycznej odległości między pracownikami i zachować bezpieczeństwo pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, minimum 2 m.
  2. Podzielenie zmian pracy w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracowników przebywających w danym momencie na terenie Kliniki, stosownie do możliwości.
  3. Wyposażenie obsługi Kliniki w środki ochrony indywidualnej w tym maski i przyłbice, rękawiczki oraz środki do dezynfekcji rąk, a także nieprzemakalne fartuchy z długim rękawem, do użycia w razie potrzeby,
  4. Zapewnienie częstej wymiany powietrza w pomieszczeniach,
  5. Przygotowanie procedury postępowania na wypadek wystąpienia sytuacji podejrzenia zakażenia i skuteczne poinstruowanie pracowników.
 2. Zalecenia dla pracowników:
  1. Przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do pracy obowiązkowo należy umyć ręce wodą z mydłem.
  2. Nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę oraz rękawice ochronne podczas wykonywania obowiązków.
  3. zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (rekomendowane są 2 metry).
  4. Regularnie, często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu.
  5. Podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką; jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce.
  6. Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
  7. Dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy po każdym pacjencie były czyste i higieniczne, szczególnie po zakończonym dniu pracy, pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych jak słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł czy biurka.
  8. Regularnie (kilka razy w ciągu dnia) czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się pacjenci, np. klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty, siedziska i oparcia kanap i krzeseł.
  9. Unikać dojazdów do pracy środkami komunikacji publicznej, jeżeli istnieje taka możliwość.
 3. Zapewnienie bezpieczeństwa w obiekcie:
  1. Nie zaleca się uczestnictwa osób towarzyszących pacjentom, poza uzasadnionymi przypadkami (np. osoby nieletnie, niepełnosprawne). Osoba towarzysząca musi być zabezpieczona analogicznie jak pacjent.
  2. Grafik pracy pracowników oraz grafik przyjęć pacjentów należy układać tak, aby nie doprowadzić do gromadzenia się pacjentów w poczekalni oraz w miarę możliwości unikać mieszania się pracowników w przypadku pracy zmianowej.
  3. Rekomenduje się utrzymanie co najmniej 2 m odległości między pacjentami.
  4. Należy ograniczać poruszanie się pacjentów po pomieszczeniu, aby zminimalizować możliwość kontaktów.
  5. Pacjent przy wejściu do przedsionka budynku ma obowiązek umyć i zdezynfekować ręce, przy wyjściu zaleca się również dezynfekcję rąk.
 4. Procedury w trakcie wykonywania usługi:
  1. W stosunku do pacjentów:
   1. Obowiązkowe noszenie masek przez pacjentów w całej przestrzeni obiektu, maski mogą być zdjęte wyłącznie na polecenie personelu.
   2. Zakaz używania telefonów komórkowych w trakcie zabiegów.
  2. W stosunku do pracowników placówki:
   1. Obowiązkowe noszenie masek medycznych przez świadczących usługi oraz rekomendowane noszenie rękawiczek jednorazowych.
 5. Procedury zapobiegawcze w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem u pracownika / obsługi:
  1. Obowiązek zapoznania personelu odnośnie wprowadzonego protokołu związanego z wirusem SARS-CoV-2 (przekazanie najważniejszych wytycznych i obowiązków w tym zakresie).
  2. Pracownicy i obsługa podmiotu leczniczego powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skonsultować się telefonicznie ze stacją sanitarno- epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym odpowiedniego szpitala, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować o możliwości zakażenia koronawirusem.
  3. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach www.gis.gov.pl lub www.gov.pl/web/koronawirus, a także obowiązujących przepisów prawa.
  4. W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu. Należy wstrzymać przyjmowanie pacjentów, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
  5. Pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób.
  6. Zaleca się ustalenie obszaru, w którym poruszał się i przebywał pracownik, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami oraz zdezynfekowanie powierzchni dodatkowych (klamki, uchwyty, itp.).
  7. Rekomenduje się stosowanie się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 6. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem u pacjenta:
  1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, pacjent nie powinien zostać wpuszczony na teren placówki. Powinien zostać poinstruowany o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie pogotowia (numer tel. 999 albo 112).
  2. Jeśli pacjent znajduje się w placówce – czasowe odizolowanie go w dedykowanym pomieszczeniu, powiadomienie dyspozytora medycznego o podejrzeniu zakażenia i zgłoszenie incydentu do kierownika obiektu. Umożliwi to obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszał się i przebywał, przeprowadzenia rutynowego sprzątania oraz zdezynfekowanie powierzchni dodatkowych (klamki, uchwyty itp.).
  3. Ustalenie listy pracowników oraz pacjentów (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w części/ częściach obiektu, w których przebywał podejrzany o zakażenie pacjent i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie www.gov.pl/web/koronawirus oraz www.gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
  4. Wstrzymanie przyjmowania pacjentów, powiadomienie właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej i stosowanie się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.